news

เร่งติดตั้งเครื่อง EDC รูดบัตรคนจน18,000 เครื่อง ภายใน พ.ย.

กรุงเทพฯ 22 ต.ค.-กรมบัญชีกลาง ร่วมกับก.พาณิชย์และธนาคาร เร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครบ 18,000 เครื่อง ภายในเดือนพ.ย. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ผู้มีสิทธินำบัตรไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ส่งรายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวนกว่า 18,000 ร้านค้าให้กับธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม โดยธนาคารกรุงไทยได้เร่งทยอยติดตั้งเครื่อง EDC ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วมากกว่า 6,000 เครื่อง แต่พบว่าเครื่อง EDC ยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้มีสิทธิที่มีความประสงค์จะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐที่ธนาคารกรุงไทยติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว และพบปัญหาสัญญาณอ่อน เพื่อแก้ไขประเด็นดังกล่าว ทางธนาคารจะดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณด้วยสาย LAN กับเครื่อง EDC พร้อมจัดทำคู่มือให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และทำให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงความคืบหน้าของการติดตั้งเครื่อง EDC ว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ ได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขประเด็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนไม่เพียงพอ โดยกำหนดกรอบเวลาร่วมกันว่า จะติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 9,500 เครื่อง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม และจะทยอยติดตั้งเพิ่มเติมให้ครบ 18,000 เครื่องตามเป้าหมายภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมธนาคารไทย ธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่อง EDC ส่วนที่เหลือ กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญ ดังนี้ เป็นร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ต้องติดตั้งให้ครอบคลุมทุกตำบล และเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิหนาแน่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิทั่วประเทศได้รับความสะดวกในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดย กระทรวงพาณิชย์จะเผยแพร่ข้อมูลของร้านธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวง ส่วนร้านค้าที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อ ทางกระทรวงจะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.