news

ปฏิรูปกม.หวังป้องกันทุจริต ลดเหลื่อมล้ำ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแถลงแนวทางปรับปรุงกฎหมายล้าสมัย สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ อุดช่องโหว่การทุจริตในหน่วยงานรัฐ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย แถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ “กฎหมายยุคใหม่ เท่าเทียมและเป็นธรรม” ว่า กฎหมายมีความจำเป็นเพราะเป็นสิ่งที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายสามารถวินิฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเวลาเกิดการทะเลาะกัน ใช้กำหนดผลประโยชน์ของสิทธิที่จะได้รับ ดังนั้น ไม่ว่าจะปฏิรูปเรื่องใดก็ต้องปฏิรูปกฎหมายของด้านนั้น ๆ ก่อน แต่ในขณะที่กฎหมายมีความจำเป็นก็ยังมีจุดที่สร้างปัญหาซึ่งการมีกฎหมายต้องมีขั้นตอน เมื่อมีขั้นตอนก็สร้างความวุ่นวายให้ประชาชนอาจต้องเสียเงินในการทำตามขั้นตอน

“บางครั้งกฎหมายยังมีความล้าสมัย มีความซับซ้อน เช่น บางหน่วยงานต้องกรอกเอกสารทางราชการแบบเดียวกันถึง 4 ชุด ทั้งที่รัฐบาลออกกฎหมายว่าเวลาติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้คำตอบว่าสามารถใช้สิทธิไม่ส่งสำเนาได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลา สิ่งเหล่านี้จึงต้องนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายบางฉบับยังจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จนเป็นเหตุให้นำไปสู่โอกาสที่จะทุจริต” นายบวรศักดิ์ กล่าว

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า เป้าหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมี 3 เรื่องหลัก คือ 1.ต้องการให้มีกลไกการออกกฎหมายที่ดีและออกกฎหมายเท่าที่จำเป็น ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการออกกฎหมาย และเมื่อกฎหมายบังคับใช้ก็ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560

“กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัยมาก เช่น พ.ร.บ.การควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำ พ.ศ. 2457 เป็นต้น ดังนั้น ทุกกระทรวงจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูว่ายังมีกฎหมายใดที่เป็นกฎหมายตั้งแต่ก่อนปี 2500 และยังนำมาบังคับใช้ในปัจจุบัน ต้องนำมาปรับปรุง อีกทั้งส่วนราชการต้องทำคำอธิบายกฎหมายที่ทำให้ประชาชนรู้เรื่องด้วย และต้องทำฐานข้อมูลกลาง นำระเบียบ ประกาศของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาบังคับใช้ ถ้าไม่ประกาศจะบังคับใช้โทษกับประชาชนไม่ได้ นี่คือหนึ่งในแผนปฏิรูปกฏหมาย” นายบวรศักดิ์ กล่าว

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องที่ 2.ที่ต้องการปฏิรูป คือการออกกฎหมายต้องขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยจะตั้งคณะกรรมการเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบเรื่องนี้ และการตั้งยุติธรรมชุมชน เช่น การพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายขายฝาก ไม่ให้เป็นช่องทางเอาเปรียบผู้มีรายได้น้อย การปรับปรุงบทกำหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิด และ 3.ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะกฎหมายบางอย่างยังเป็นปัญหา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ โดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน นำกฎหมายที่เป็นปัญหามาทบทวน.-สำนักข่าวไทย